clock
Persoonlijke service
thumbs-up
Alles tot in de puntjes geregeld
euro
Betaald programma gegarandeerd
people
Support op locatie
certificate
Gecertificeerd partner J1 sponsor

Algemene Voorwaarden J-1 Visum

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Stage-USA: gevestigd te Amsterdam, Nederland: het bedrijf waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich voor het programma heeft ingeschreven en door Stage-USA  is toegelaten voor deelname.
  • Programma: de J-1 visum aanvraag.
  • Host company: het bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten waar de deelnemer een educatief programma zal uitvoeren
  • Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname van de deelnemer aan het programma.
  • Sponsor: Lokale partner van Stage-USA in de Verenigde Staten. 

Artikel 2. Deelname

Het invullen van het inschrijfformulier is volledig vrijblijvend. Allereerst volgt een vrijblijvend intake gesprek waarbij de deelnemer en Stage-USA tot een mogelijke overeenkomst komen.

Tijdens het intake gesprek geeft de deelnemer een omschrijving van de host company waar hij/zij een programma zal volgen. Aan de hand van deze omschrijving zal Stage-USA beslissen of het programma opgestart kan worden. Het opstarten van het programma geeft geen garantie dat het visum daadwerkelijk wordt goedgekeurd.

 Wanneer de deelnemer besluit door te gaan na het intake gesprek met een gekozen programma van Stage-USA volgt een aanbetaling en het tekenen van de overeenkomst . Door middel van het tekenen van de overeenkomst gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden J-1 visum Stage-USA.

Artikel 3: Annulering van Programma

Lid 1: Stage-USA is niet aansprakelijk voor annulering van het programma door de deelnemer of host company.

Lid 2: Stage-USA verzorgt de visumaanvraag van de deelnemer. Wanneer de deelnemer, om welke reden dan ook, geweigerd wordt aan de grens bij het land van bestemming, of een land waar een tussenstop wordt gemaakt, is  Stage-USA hiervoor niet aansprakelijk. Wanneer de deelnemer in de Verenigde Staten van Amerika een programma volbrengt waarbij hij/zij studiepunten op zijn/haar desbetreffende opleidingsinstituut behaald zal hiervoor ten alle tijden een J-1 visum moeten worden aangevraagd.

Lid 3: Stage-USA is niet aansprakelijk voor afkeuring van het visum aan het Amerikaanse Consulaat. Tevens is Stage-USA niet aansprakelijk voor eventuele afkeuring van het visum op grond van de student of host-company.

Lid 4: Wanneer er een wijziging in de vlucht naar bestemming en/of andere reisvertragingen plaatsvinden, waardoor de deelnemer niet op de eerste dag van zijn/haar programma aanwezig kan zijn en de  host company  de overeenkomst op grond hiervan met de deelnemer ontbindt,  is Stage-USA niet aansprakelijk voor de hieraan verbonden kosten.

Lid 5: De visumkosten van Stage-USA worden berekend aan de hand van de koers van de Euro ten opzichte van de US Dollar. Prijsverschillen kunnen hierdoor optreden. Deze verschillen worden doorberekend aan de deelnemer. 

Artikel 4. Huisvesting

Naast het J-1 visum programma van Stage-USA kan de deelnemer hulp ontvangen met betrekking tot het regelen van huisvesting in de Verenigde Staten van Amerika. Stage-USA is niet verantwoordelijk voor het regelen van de daadwerkelijke huisvesting en heeft hier enkel een adviserende rol in. Contracten voor huisvesting worden gesloten met de desbetreffende verhuurder in de Verenigde Staten van Amerika. 

Artikel 5: Inschrijving/Betalingen

Lid 1: Het programma kan op verschillende gronden worden geannuleerd of afgekeurd. Voor elke situatie heeft Stage-USA een regeling opgesteld voor het retour ontvangen van een deel van de betaling:

Lid 2: Annulering vanuit deelnemer:

Wanneer de deelnemer tijdens de visum aanvraag zijn/haar programma annuleert kan hij/zij geen aanspraak maken op het bedrag wat reeds is voldaan. Een eventuele opstaande rekening van Stage-USA aan de deelnemer zal in geval van annulering nog steeds moeten worden voldaan. De aanbetaling kan niet retour worden ontvangen.Er kan enkel een gedeelte van de betaling retour worden gestort wanneer de deelnemer de volledige kosten van het programma heeft voldaan. Dit is het gedeelte wat Stage-USA van de sponsor retour ontvangt. Dit bedrag zal volledig aan de deelnemer worden uitgekeerd. De aanbetaling kan niet retour worden ontvangen.

Lid 3. Annulering vanuit Sponsor:

De Sponsor organisatie kan op grond van deelnemer of host company besluiten de visum documenten niet toe te kennen. In dat geval kan de deelnemer een deel van zijn/haar betaling retour ontvangen. Dit bedrag zal door Stage-USA per deelnemer worden vastgesteld op het moment dat de annulering vanuit de sponsor is ontvangen. Er kan enkel een gedeelte van de betaling retour worden gestort wanneer de deelnemer de volledige kosten van het programma heeft voldaan. Dit is het gedeelte wat Stage-USA van de sponsor retour ontvangt. Dit bedrag zal volledig aan de deelnemer worden uitgekeerd. De aanbetaling kan niet retour worden ontvangen.

Lid 4. Annulering vanuit Host Company:

De Host Company kan tijdens de aanvraag procedure besluiten om de aanvraag voor het visum stop te zetten. Wanneer de deelnemer zijn/haar visum nog niet heeft ontvangen vanuit het Amerikaanse consulaat kan een deel van de gemaakte kosten retour worden gestort. Dit bedrag zal door Stage-USA per deelnemer worden vastgesteld op het moment dat de annulering vanuit de Host Company is ontvangen. Er kan enkel een gedeelte van de betaling retour worden gestort wanneer de deelnemer de volledige kosten van het programma heeft voldaan. Dit is het gedeelte wat Stage-USA van de sponsor retour ontvangt. Dit bedrag zal volledig aan de deelnemer worden uitgekeerd. De aanbetaling kan niet retour worden ontvangen.

Artikel 6. Betaling

De factuur dient binnen 10 dagen na ontvangst betaald te worden. Wordt het bedrag binnen dit termijn niet voldaan zal een herinnering volgen waarbij het bedrag binnen 5 dagen voldaan dient te worden. Blijft de betaling na herinnering uit zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Kosten van incassobureau worden volledig verhaald op de deelnemer. Incassobureau is aangesloten bij de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen) en zal de wettelijke rente toepassen. Facturering geschied via e-mail.

Artikel 7. Spoedprocedure

 Stage-USA biedt de mogelijkheid gebruik te maken van een spoed procedure voor het aanvragen van het J-1 visum. De kosten voor deze aanvraag bedragen €250,- en kunnen niet retour worden ontvangen. Visum goedkeuring kan niet worden gegarandeerd. Over de verwerkingstijd kan geen garantie worden afgegeven. De spoedprocedure garandeert een constante prioriteit op de aanvraag procedure. Deze prioriteit is van toepassing op het aanvragen van het DS2019 visum formulier vanuit Stage-USA. Stage-USA is niet verantwoordelijke voor vertragingen door de Amerikaanse sponsor en/of overheid.

Artikel 8. Site Visit

Wanneer de host company minder dan 25 fulltime medewerkers heeft en minder dan $3 miljoen per jaar aan omzet draait zal de Sponsor organisatie in de VS een site visit moeten uitvoeren om te bepalen of het bedrijf aan de eisen voldoet om een internationale intern/trainee te huisvesten. De kosten hiervoor bedragen €220. De aanvraag periode zal vanwege een site visit ongeveer 1,5 week extra in beslag nemen. Wanneer de visum aanvraag aan de hand van de site visit wordt afgewezen zal een gedeelte van de betaling retour worden gestort. Dit bedrag zal door Stage-USA per deelnemer worden vastgesteld op het moment dat de afwijzing vanuit de sponsor organisatie is ontvangen.

Artikel 9. Verlenging en opnieuw aanvragen J-1 visum Inter/Trainee

De deelnemer is verplicht een verlenging van het J-1 intern of trainee visum bij Stage-USA af te nemen waarbij het programma plaats zal vinden bij hetzelfde bedrijf en waarbij het originele J-1 visum via Stage-USA is afgesloten. De deelnemer is verplicht het afsluiten van een nieuw J-1 visum (Intern of Trainee categorie) bij het bedrijf waar de kandidaat zijn/haar programma door Stage-USA heeft verkregen door Stage-USA te laten uitvoeren.